REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.alga-shop.pl

 

 1. I.                POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy ALGA SHOP dostępny pod adresem internetowym www.alga-shop.pl prowadzony jest przez firmę P.H.U. ALGA Irina Fiediuk. ul. Słoneczna 10  09-227 Gójsk. Szczutowo. NIP 776-149-92-35.REGON 661338128  
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 1. II.                DEFINICJE

 

1)      Sklep – sklep internetowy  ALGA-SHOP Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.alga-shop.pl

2)      Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest  P.H.U. ALGA Irina Fiediuk. ul. Słoneczna 10  09-227 Gójsk. Szczutowo. NIP 776-149-92-35.REGON 661338128  

3)      Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

4)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu,

5)      Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6)      Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,

7)      Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,

8)      Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie Zamówienia,

9)      Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

10)    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą

11)    Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

12)    Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Sklepie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Sklepie.

13)    Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.

14)    Dowód zakupu –paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT

15)    Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Usługodawcy

16)    Netykieta – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczajów w Internecie, w szczególności jak fair play, szacunek i poszanowanie godności innych Użytkowników, powstrzymanie się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne, obelżywe lub dyskryminujące innych Użytkowników, jak również wszelkie inne zachowania, które są zgłaszane przez innych Użytkowników jako nieuczciwe lub naganne. Sprzedawca dokonuje samodzielnej oceny czy doszło do naruszenia zasad Netykiety oraz decyduje o zastosowaniu sankcji określonych w Regulaminie.

17)    Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

 

 1. III.                WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies”  oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies.

 

 

 

 

 1. IV.                REJESTRACJA

 

 1. Rejestracji konta Kupującego w Sklepie może dokonać jedynie osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych. Osoba dokonująca rejestracji może działać we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie upoważnienia.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika.
 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
 4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto.  
 6. W przypadku podejrzenia przez Sprzedawcę, iż Użytkownik może naruszać Regulamin, Sprzedawca może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne usługi Sklepu. Sprzedawca odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu oraz po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
 7. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
  1. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
 1. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 

 

 

 

 1. V.                ZAMÓWIENIA

 

 1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
 2. Za pomocą Formularza zamówienia można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem innych środków (poczta elektroniczna, telefon, fax) będą   przyjmowane w godzinach pracy Sklepu internetowego dostępnych w Sklepie
 3. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
 4. Kupujący zamawiając Produkty alkoholowe lub/i tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej.
 5. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 6. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
 7. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  1. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentom.
  2. Informujemy, że średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi do 3 dni roboczych.
  3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
  4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  5. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
  6. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  1. Formularz zamówienia,
  2. Pocztę elektroniczną e-mail,
  3. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień
  1. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia,
  2. dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
  3. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.

 

   VI.        PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  1. płatność za pobraniem
  2. płatność przelewem na konto Sprzedającego
  3. płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
  4. płatność internetowa za pomocą systemu płatności
  5. Karta kredytowa/płatnicza